MAGURELE, lot: 780 mp utilizabili, dimensiuni: …

MAGURELE, lot: 780 mp utilizabili, dimensiuni: 27,5 m x 28,28 m, drum acces, imprejmuit cu gard, utilitati imediate: curent electric, proprietar pers. fizica, toate actele in regula, negociabil.
Exclus agentii,
0723.039.793

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *