​Ce se schimbă în controalele și inspecțiile ANAF de la 1 ianuarie 2023: 10 lucruri de reținut

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

Unele lucruri se vor schimba de la 1 ianuarie 2023 în privința controalelor și inspecțiilor fiscale ale ANAF, având în vedere o nouă OUG de modificare a Codului de procedură fiscală ce a fost publicată joi în Monitorul oficial.

Sediu ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

La una dintre modificări s-a referit și Lucian Heiuș, șeful Fiscului, dar mai sunt și altele. Ceea ce a prezentat el am lăsat la final.

1. Organul fiscal are obligația ca, la cererea scrisă a contribuabilului supus unei acțiuni de control fiscal, să pună la dispoziția acestuia dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul, documentele/informațiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal și secretul fiscal.

2. Analiza de risc se va efectua periodic, caz în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului.

Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunică contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informației, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație.

3. Organul fiscal poate solicita prezența contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când sunt necesare documente/informații pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal indică și documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte, atunci când acestea nu sunt deținute de organul fiscal.

4. La începerea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală trebuie să prezinte contribuabilului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală.

Legitimația de inspecție și ordinul de serviciu pot fi prezentate și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori există obligația ținerii acestuia.

Data începerii inspecției fiscale este data menționată în registrul unic de control dacă există obligația ținerii acestuia și inspecția se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului.

În cazul contribuabilului care nu ține sau nu prezintă organului de inspecție fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare.

Procesul-verbal de constatare se semnează de către organul de inspecție fiscală și de către contribuabil și se înregistrează la registratura acestuia ori de câte ori există o astfel de registratură.

5. În cazul în care inspecția fiscală se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului și nu poate începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prevăzută în aviz, contribuabilul/plătitorul este înștiințat, în scris, asupra noii date de începere a inspecției fiscale.

6. Inspecția fiscală se desfășoară, de regulă, la sediul organului de inspecție fiscală.

Din inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului, inspecția fiscală se poate desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului.

Cererea acestuia se soluționează în termen de maximum 3 zile de la înregistrare.

În cazul în care cererea nu este soluționată în termenul de 3 zile, aceasta se consideră acceptată tacit. Schimbarea locului de desfășurare a inspecției fiscale se poate realiza și pe parcursul inspecției fiscale. Contribuabilul trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară desfășurării inspecției fiscale.

7. Spațiu de lucru adecvat

Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziție un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, atunci activitatea de inspecție se desfășoară la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

În cazul în care inspecția fiscală se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului, aceasta se realizează, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului.

Inspecția fiscală se poate desfășura și în afara programului de lucru al acestuia, cu acordul scris și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție fiscală.

8. În cazul în care contribuabilul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale.

La cererea contribuabilului, decizia de impunere provizorie se emite și se comunică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul marilor contribuabili, sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare pentru ceilalți contribuabilii, în scopul stingerii obligațiilor fiscale suplimentare.

În situația în care decizia de impunere provizorie nu se emite și nu se comunică în termenul prevăzut, contribuabilul nu datorează dobânzi și penalități de nedeclarare începând din ziua următoare împlinirii termenului de emitere și comunicare și până la data la care decizia a fost

comunicată contribuabilului/plătitorului.

9. Schimbări în privința verificărilor la persoane fizice

Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice se efectuează următoarele activități preliminare:

• analiza de risc de către structura de la nivelul aparatului central al ANAF în vederea stabilirii riscului aferent persoanelor fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

Riscul aferent unei persoane fizice de neconformare la declararea veniturilor impozabile reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă. Diferența este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori este o diferență mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de

50.000 lei;

• notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal, înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale, că au posibilitatea de a reanaliza situația fiscală personală, inclusiv de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale

• selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării situației fiscale personale efectuate la nivelul aparatului central al ANAF, în funcție de nivelul riscului stabilit. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc.

Este totuși o excepție: persoanele fizice pot fi selectate în mod aleatoriu pentru efectuarea unei verificări a situației fiscale personale. Termenii și condițiile în care se realizează selectarea aleatorie se vor stabili prin ordin al președintelui ANAF.

Într-un an calendaristic, procentul maximal de persoane fizice selectate în mod aleatoriu nu poate depăși 10% din totalul persoanelor fizice selectate pentru efectuarea verificării situației fiscale personale în anul respectiv. Depășirea procentului de 10% reprezintă abatere disciplinară, iar

conducătorul structurii de verificare a situației fiscale personale are obligația să ia măsuri de sancționare a persoanelor vinovate.

10. Selectarea contribuabililor se va face pe baza unei analize de risc

Șeful ANAF a explicat joi o modificare la Codul de procedură fiscală în privința inspecțiilor. Se găsește și aceasta în actul normativ din Monitorul oficial.

Heiuș spunea că selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală se va face doar pe baza analizei de risc.

Organul de inspecție fiscală va emite o notificare de conformare în care va prezenta riscurile identificate.

“Contribuabilul are posibilitatea să-și reanalizeze situația fiscală, să depună declarații rectificative sau la clarifice riscurile identificate. Dacă face acest lucru, nu va mai fi controlat”, spune el.

În cazul în care nu se conformează, afirmă Heiuș, se va emite avizul de inspecție fiscală.

“De la data comunicării avizului și până la începerea inspecției fiscale, contribuabilul poate depune sau corecta declarațiile de impunere sau să-și clarifice riscurile identificate și controlul nu va mai avea loc”, a explicat el.

Dacă contribuabilul refuză să-și clarifice situația fiscală în aceste două etape, atunci va începe inspecția fiscală efectivă.

„Prin acest mecanism, contribuabilii onești nu vor mai fi controlați de Fisc, creându-se posibilitatea ca erorile contabile, neconcordanțele, interpretările fiscale diferite să fie rezolvate în etapele preliminare controlului efectiv”, a mai afirmat șeful ANAF.

spot_imgspot_img