La Stațiunea Bălțătești, se angajează contabil

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir” de Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de contabil II din cadrul Compartimentului planificare salarizare și decontări.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • liceul economic cu diplomă de bacalaureat sau liceu cu diplomă de bacalaureat și curs de contabilitate;
 • vechimea în specialitate – minimum 6 luni;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office-Excel – nivel mediu;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 13 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălţăteşti, strada Florilor nr. 63, telefon 0233/244.018.

Sursa: ZiarTarguNeamt.RO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *