Eugen Teodorovici a anuntat o noua RECTIFICARE bugetara: Se taie de la Educatie, Cercetare si Transporturi si se da la Munca si Finante

Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, fata de 907,9 miliarde de lei cat s-a estimat la fundamentarea bugetului initial pe acest an si fata de 945 miliarde de lei cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare.
Astfel, proiectul de rectificare bugetara are in vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majoreaza, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei.?
S-au asigurat fonduri suplimentare:
Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale: +2,69 miliarde de lei din care: 1 miliard de lei dobanzi, 671,6 milioane de lei pentru contributia Romaniei la bugetul U.E si 700 milioane de lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului;
Ministerului Muncii si Justitiei Sociale: +787 milioane de lei, in principal pentru alocatii de stat pentru copii si drepturi pentru persoane cu handicap;
Ministerului Sanatatii: +211,5 milioane de lei, in principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat in cazul centrelor de permanenta, a unitatilor si compartimentelor de primiri urgente;
Ministerului Justitiei: +138,5 milioane de lei per sold, din care 100 milioane de lei pentru cheltuieli de personal; Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: + 85,2 milioane de lei per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operational Regional) + 98,42 milioane de lei;?
Ministerului Afacerilor Interne: +70,6 milioane de lei per sold. S-au identificat economii la cheltuielile de personal si au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat;
Bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza la cheltuieli cu suma de 600 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontarii serviciilor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala si a medicamentelor utilizate in programele nationale cu scop curativ;?
Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat : se majoreaza la cheltuieli cu suma de 45,4 milioane de lei;
Bugetului Asigurarilor pentru Somaj :se majoreaza la cheltuieli cu suma de 82,6 milioane de lei;
Diminuari au fost operate avand in vedere gradul de executie a cheltuielilor, in principal, la proiectele finantate din fonduri europene la:?
Ministerul Transporturilor (-1,16 miliarde de lei),
Ministerul Cercetarii si Inovarii (-228,9 milioane de lei),
Ministerul Educatiei Nationale (-198 milioane de lei),
Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (-176,8 milioane de lei),
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (-166 milioane de lei),
Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei),
Ministerul Finantelor Publice (-128,5 milioane de lei),
Ministerul Apelor si Padurilor (-95,9 milioane de lei),
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (-71,6 milioane de lei),
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (-49 milioane de lei).?
?
Proiectul de rectificare a fost realizat in urma discutiilor purtate cu reprezentantii ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetul asigurarilor sociale si poate fi consultat pe site-ul MFP la rubrica Transparenta decizionala.
ORDONANTĂ DE URGENTĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
Avand in vedere:
– analiza executiei bugetare derulata pe parcursul primelor noua luni ale anului 2018;
– evolutia principalilor indicatori bugetari pe anul 2018;
– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii normale a activitatii acestora pana la finele anului;?
– necesitatea alocarii sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului;
– necesitatea alocarii fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite politistilor;
Citeste AICI Anexa 1 proiect OUG rectificare bugetara
Citeste AICI Anexa 2 proiect OUG rectificare bugetara
Citeste AICI Anexa 4 proiect OUG rectificare bugetara
– necesitatea asigurarii fondurilor pentru derularea actiunilor si a programelor de sanatate;
– necesitatea asigurarii fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat;
– prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare;
si tinand seama de faptul ca nepromovarea in regim de urgenta a prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative urmatoarele:
– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfasurarii corespunzatoare a activitatii ordonatorilor principali de credite, care nu isi vor putea indeplini rolul, atributiile si responsabilitatile stabilite prin actele normative de organizare si functionare;
– riscul neasigurarii fondurilor necesare platii drepturilor persoanelor cu handicap, a alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului;
– riscul neasigurarii fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite politistilor;
– riscul neasigurarii fondurilor pentru derularea actiunilor si a programelor de sanatate;
– riscul neasigurarii fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat;
in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2018, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.4 si nr.4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art.2. – (1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2018, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr.1.
(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite, este prevazuta in anexa nr.2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2018 se majoreaza la venituri cu suma de 831,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 3.756,9 milioane lei la credite de angajament si se majoreaza cu suma de 1.530,5 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majoreaza cu suma de 699,1 milioane lei.
Art.3. – Se autorizeaza Curtea de Conturi a Romaniei ca in cadrul anexei nr. 3/07/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, la titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”, alineatul 71.01.01 “Constructii”, sa introduca obiectivul de investitii nou “Constructie sediu Camera de Conturi Bihor”, cu credite de angajament in suma de 4.836 mii lei, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
Art.4. – Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, ca in cadrul anexei nr. 3/13/02a “DESTINATIA SUMELOR prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul “Alte cheltuieli” a caror utilizare se aproba prin Hotarare a Guvernului pe anul 2018″, sa suplimenteze creditele bugetare si de angajament prevazute la litera c) “Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare” cu suma de 2.500 mii lei si sa diminueze cu aceeasi suma creditele bugetare si de angajament prevazute la litera d) “Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural”.
Art.5. – Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe ca in cadrul anexei nr. 3/14/15 “Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2018 – 2021”, sa introduca la venituri, la capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decat subventiile”, subcapitolul 37.10.50 “Alte transferuri voluntare” cu suma de 730 mii lei si sa majoreze in mod corespunzator cheltuielile bugetare.
Art.6. – (1) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca in cadrul anexei nr. 3/15/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa majoreze veniturile proprii cu suma de 35.612 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, ca in cadrul anexei nr. 3/15/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, sa majoreze la componenta 0101 “Finantare din FEN postaderare” creditele de angajament cu suma de 5.288.545 mii lei si creditele bugetare cu suma de 276.048 mii lei.
Art.7. – Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca in cadrul anexei nr. 3/16/27 “Fisa programului”, la Programul cod 1524 “Software suplimentar pentru EMCS faza 3.2, in completarea sistemului EMCS faza 3.1, asigurarea mentenantei corective, adaptive si evolutive a sistemului EMCS_RO si migrarea pe o noua platforma”, sa majoreze creditele bugetare aferente anului 2018 cu suma de 4.319 mii lei, cu incadrarea in valoarea totala a programului si in prevederile bugetare aprobate.
Art.8. – Se autorizeaza Ministerul Justitiei, ca in cadrul anexei nr. 3/17/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)” sa efectueze urmatoarele modificari:
a) sa diminueze veniturile la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri” cu suma de 49 mii lei;
b) sa diminueze veniturile la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, la subcapitolul 33.10.05 “Taxe si alte venituri in invatamant” cu suma de 600 mii lei si la subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cu suma de 151 mii lei.
Art.9. – Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale ca in cadrul anexei nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)” sa majoreze veniturile la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” cu suma de 700 mii lei.
Art.10. – Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne ca in cadrul anexei nr. 3/19/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa efectueze urmatoarele modificari:
a) sa diminueze veniturile la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri” cu suma de 1.000 mii lei;
b) sa diminueze veniturile la capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 “Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare” cu suma de 160.005 mii lei.
Art.11. – Se autorizeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ca in cadrul influentelor aprobate la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, sa efectueze in anexa nr. 3/20/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate din bugetul de stat)” urmatoarele modificari:
a) sa diminueze creditele bugetare si creditele de angajament la alineatul 51.02.31 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national” cu suma de 13.652 mii lei;
b) sa diminueze creditele bugetare si creditele de angajament la alineatul 51.02.32 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale” cu suma de 2.700 mii lei.
Art.12. – Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca in cadrul anexei nr. 3/22/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa suplimenteze veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei la capitolul 34.10 “Venituri din taxe administrative, eliberari permise”, subcapitolul 34.10.50 “Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise”.
Art.13. – (1) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor ca in cadrul anexei nr. 3/24/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, sa modifice creditele de angajament si creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum si valoarea totala a obiectivului/proiectului de investitii, cu incadrarea in valoarea totala a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor sa introduca modificarile prevazute la alin. (1) corespunzator si in celelalte anexe la bugetul acestuia.
Art.14. – (1) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale ca in cadrul anexei nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa efectueze urmatoarele modificari la partea de venituri:
a) sa diminueze capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, cu suma de 14.600 mii lei;
b) sa suplimenteze capitolul 35.10 “Amenzi, penalitati si confiscari”, cu suma de 300 mii lei;
c) sa suplimenteze capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decat subventiile”, cu suma de 300 mii lei;
d) sa diminueze capitolul 40.10 “Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate”, cu suma de 2.500 mii lei;
e) sa suplimenteze capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari” cu suma de 1.900 mii lei;
f) sa suplimenteze capitolul 48.10 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 – 2020” cu suma de 14.600 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale sa detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevazute la alin. (1) inclusiv prin efectuarea de redistribuiri intre subcapitole.
Art.15. – Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale ca in cadrul anexei nr. 3/25/15 “Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii”, sa efectueze urmatoarele modificari la partea de venituri proprii:
a) sa introduca capitolul 40.10 “Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate”, subcapitolul 40.10.16 “Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata”, cu suma de 5.800 mii lei;
b) sa introduca capitolul 42.10 “Subventii de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.10.70 “Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, cu suma de 60 mii lei;
c) sa diminueze capitolul 48.10 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, subcapitolul 48.10.02 “Fondul Social European (FSE)”, cu suma de 5.860 mii lei.
Art.16. – Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale, ca in cadrul anexei nr. 3/25/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 65.10 “Invatamant”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”, alineatul 71.01.01 “Constructii”, sa modifice creditele de angajament si creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu incadrarea in valoarea totala a obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, pentru obiectivul de investitii in continuare fisa cod obiectiv 551 “Cladire noua pentru Palatul Copiilor Arad si Inspectoratul Scolar Judetean Arad”.
Art.17. – (1) Influentele aprobate suplimentar in bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul 66.01 “Sanatatea”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publicea”, in suma de 23.572 mii lei la credite bugetare, si in suma de 39.565 mii lei la credite de angajament, sunt aferente alineatului 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatatea”.
(2) In cadrul influentelor aprobate suplimentar in bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul 66.10 “Sanatatea”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publicea”:
a) se diminueaza alineatul 51.02.12 “Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale” cu suma de 15.182 mii lei la credite bugetare si cu suma de 144.993 mii lei la credite de angajament;
b) se majoreaza alineatul 51.02.08 “Aparatura medical si echipamente de comunicatii in urgenta” cu suma de 14.707 mii lei atat la credite bugetare cat si la credite de angajament;
c) se majoreaza alineatul 51.02.25 “Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si a echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate” cu suma de 15.182 mii lei atat la credite bugetare cat si la credite de angajament.
Art.18. – Se autorizeaza Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, ca in cadrul anexei nr. 3/27/27 “Fisa programului cod 128 “Restaurarea monumentelor istorice””, sa diminueze creditele de angajament si creditele bugetare cu suma de 6.813 mii lei la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, suma care va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital de catre institutiile subordonate Ministerului Culturii si Identitatii Nationale finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
Art.19. – Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii, ca in cadrul anexei nr. 3/31/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa efectueze urmatoarele modificari:
a) sa diminueze veniturile la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa” cu suma de 300 mii lei;
b) sa majoreze veniturile la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cu suma de 300 mii lei.
?
Art.20. – Se autorizeaza Serviciul de Protectie si Paza ca in cadrul anexei nr. 3/33/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)” veniturile proprii, sa diminueze la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” cu suma de 6 mii lei si subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cu suma de 8 mii lei.
Art.21. – Se autorizeaza Ministerul Energiei, ca in cadrul anexei nr. 3/36/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018 – 2021 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa majoreze veniturile proprii cu suma de 51.064 mii lei la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.11 “Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”.
Art.22. – Se autorizeaza Academia Romana ca in cadrul anexei nr. 3/37/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018-2021 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)”, sa efectueze urmatoarele modificari la partea de venituri:
a) la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate” sa diminueze subcapitolul 30.10.50 “Alte venituri din proprietate” cu suma 700 mii lei;
b) la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati” sa suplimenteze subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” cu suma de 200 mii lei;
c) la capitolul 36.10 “Diverse venituri” sa suplimenteze subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri” cu suma de 300 mii lei;
d) la capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decat subventiile” sa suplimenteze subcapitolul 37.10.01 “Donatii si sponsorizari” cu suma de 150 mii lei;
e) sa introduca capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.50 “Alte venituri din valorificarea unor bunuri” cu suma de 50 mii lei.
Art.23. – (1) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, ca in cadrul anexei nr. 3/54/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, sa diminueze creditele de angajament la componenta 0202 “Cofinantare publica pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetele publice centrale” cu suma de 3.000 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, ca in cadrul anexei nr. 3/54/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, sa diminueze creditele bugetare la componenta 0101 “Finantare din FEN postaderare” cu suma de 40.000 mii lei.
(3) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate, ca in cadrul anexei nr. 3/54/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, sa diminueze la componenta 0201 “Cofinantare publica pentru beneficiari finantati integral din bugetele publice centrale” creditele de angajament cu suma de 67.261 mii lei si creditele bugetare cu suma de 24.500 mii lei, la componenta 0202 “Cofinantare publica pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetele publice centrale” credite de angajament cu suma de 61.580 mii lei si creditele bugetare cu suma de 7.500 mii lei si la componenta 0203 “Alte cheltuieli decat cele eligibile pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetele publice centrale” creditele de angajament si creditele bugetare cu suma de 14.500 mii lei.
(4) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman, ca in cadrul anexei nr. 3/54/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, sa diminueze la componenta 0202 “Cofinantare publica pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetele publice centrale” creditele bugetare cu suma de 67.200 mii lei.
(5) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ca in cadrul anexei nr. 3/54/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, sa diminueze la componenta 0203 “Alte cheltuieli decat cele eligibile pentru alti beneficiari decat cei finantati integral din bugetele publice centrale” creditele de angajament si creditele bugetare cu suma de 500 mii lei.
(6) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, ca in cadrul anexei nr. 3/54/23 “Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare”, precum si in cadrul anexei nr. 3/54/24 “Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare” sa modifice creditele de angajament si creditele bugetare aferente anilor anteriori cu incadrarea in valoarea totala a programului si cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.24. – Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale ca in cadrul anexei nr.3/65/27 “Fisa programului”, sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.431.000 mii lei si creditele bugetare cu suma de 30.000 mii lei la Programul 721 “Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor de investitii”, capitolul 80.01. “Actiuni generale economice, comerciale si de munca”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.46 “Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat”. Dispozitiile art. 51 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
?
Art.25. – Se diminueaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 521.591 mii lei astfel:
a) se majoreaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti cu suma de 8.210 mii lei, potrivit anexei nr.3, pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat;
b) se diminueaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate potrivit prevederilor art.27 alin.(1) lit. c2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, cu suma de 529.801 mii lei, reprezentand sume nesolicitate de catre unitatile administrativ-teritoriale, aflate in sold.
Art. 26. – Influente asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr.4 .
CAPITOLUL II
Dispozitii finale
Art.27. – Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.4 si 4 bis din 3 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 32 – In bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, este cuprinsa si suma de 29.973 mii lei, cuvenita in baza art. 13 alin. (3) si a pct. 3 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”
2. Alineatul (1) al art. 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) In bugetul Ministerului Educatiei Nationale, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, este cuprinsa si suma de 28.992 mii lei, cuvenita in baza art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 37 – (1) In bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul 66.01 “Sanatate”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, este cuprinsa si suma de 28.992 mii lei reprezentand alocatii in baza art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Din bugetul Ministerului Sanatatii se aloca suma de 535 mii lei pentru finantarea obiectivului de investitii “Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi si bloc operator” de la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, judetul Salaj.”.
4. Articolul 38 se abroga.
5. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 40 – In bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, la titlul 51.01 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, este cuprinsa si suma de 14.496 mii lei cuvenita potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art.28. – Alineatul (1) al articolului 3 si articolul 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I., nr.774 din 7 septembrie 2018, se abroga.
Art.29. – In anul 2018, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistenta sociala, precum si a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Art.30. – (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2018, sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare, sa introduca proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile noi si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, detalierea modificarilor aprobate conform acesteia, precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in volumul si structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii si sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare, inclusiv la si de la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare externa nerambursabila si cheltuieli de capital, si intre bugetele acestora, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 “Transferuri catre institutii publice”.
(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virari de credite de angajament si bugetare de la alineatul “Finantare externa nerambursabila” din cadrul titlului 58 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” la alte naturi de cheltuieli.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze si sa aprobe virari de credite bugetare si/sau de credite de angajament neutilizate de la “Obiective/proiecte de investitii in continuare” si “Obiective/proiecte de investitii noi” la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programul de investitii publice, anexa la bugetul acestora, in limita prevederilor bugetare aprobate.
Art.31. – (1) Se autorizeaza institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala sa introduca modificari in volumul si in structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale institutiilor de invatamant superior militar subordonate, finantate integral din venituri proprii, inclusiv la si de la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare externa nerambursabila si cheltuieli de capital, cu incadrarea in prevederile aprobate la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.59 “Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala” si in prevederile aprobate la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 51.02.44 “Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea investitiilor”.
(2) Se autorizeaza institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala sa introduca modificari in volumul si in structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ale unitatilor din reteaua sanitara proprie, finantate integral din venituri proprii, inclusiv la si de la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare externa nerambursabila si cheltuieli de capital, cu incadrare in prevederile aprobate la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.03 “Actiuni de sanatate” si prevederile aprobate la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 “Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale”.
Art.32. – Prin derogare de la prevederile art.12 lit. b) si art.26 alin.(5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicata, precum si ale art.3 alin.(7) din Legea nr.269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -15.060,7 milioane lei.
Art.33. – Prin derogare de la prevederile art.12 lit. a)-c), art.17 alin.(2), art.24 si art.26 alin.(4) si (5) din Legea nr.69/2010, republicata, precum si ale art.2 alin.(2) si art.3 alin.(5) si (6) din Legea nr.269/2017:
a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2018 de 9,1%;
b) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 299.821,3,3 milioane lei, bugetul de stat este de 159.536,2 milioane lei, bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale este de 70.618,6 milioane lei, bugetul fondului national pentru asigurari sociale de sanatate este de 34.954,1 milioane lei, bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii este de 24.093,6 milioane lei si pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 3.693,4 milioane lei;
c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -28.203,2 milioane lei, al bugetului de stat este de -38.343,6 milioane lei, al bugetului fondului national pentru asigurari sociale de sanatate este de 898,8 milioane lei si al bugetului institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii este de 1.590,0 milioane lei;
d) pentru anul 2018, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 86.350,2 milioane lei, din bugetul de stat este de 43.924,4 milioane lei, din bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale este de 26.876,5 milioane lei, si din bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii este de 14.336,8 milioane lei.
Art.34. – Anexele nr.1- 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
PRIM-MINISTRU,
Vasilica – Viorica DĂNCILĂ
Bucuresti,
Nr. __.
?
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situatiei actuale
In temeiul art.6 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie.
Totodata, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata, intr-un an bugetar nu pot fi promovate mai mult de doua rectificari bugetare si acestea nu pot fi promovate in primele 6 luni ale anului.
In acest context in prima parte a lunii septembrie 2018 a fost aprobata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, care a avut ca principale obiective asigurarea fondurilor necesare aplicarii masurilor legislative adoptate in cursul anului curent dupa aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, asigurarea fondurilor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii unor institutii precum si ajustarea veniturilor si cheltuielilor bugetare in corelatie cu rezultatele executiei bugetare pe primele sapte luni ale anului 2018 si cu evolutia prognozata a indicatorilor macroeconomici.
Ca urmare a acestei rectificari bugetare deficitul bugetului general consolidat pe anul 2018 s-a mentinut la nivelul de 2,97% din PIB in termeni cash.
A doua rectificare bugetara pe anul 2018, propusa prin acest proiect de act normativ, este determinata de:
 Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018 care scoate in evidenta un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB.
Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 205 miliarde lei, reprezentand 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Se inregistreaza cresteri fata de anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+37,3%) si din veniturile nefiscale (+19,4%). Incepand cu luna februarie incasarile din contributiile sociale au fost influentate pozitiv de conditiile legislative noi privind transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.
Veniturile din TVA au crescut cu 9,0% fata de realizarile aceleiasi perioade din 2017, ajungand la o valoare de 42,4 miliarde lei pe primele noua luni ale anului in curs. Veniturile din accize au fost in suma de 21,0 miliarde lei (2,2% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similara a anului precedent. De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% fata de aceeasi perioada a anului 2017.
S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 25,3% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018. De asemenea, se inregistreaza o diminuare cu 37,2% fata de aceeasi perioada anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ca urmare a aplicarii OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule.
Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 9,4 miliarde lei cu 25,0% mai mari decat cele incasate in anul 2017 in aceeasi perioada.
Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari fata de aceeasi perioada din anul precedent.
Cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, cresterea fiind determinata de majorarile salariale acordate in temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 9,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetele locale, cat si la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si la bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii bugetare.
Subventiile sunt mai mari cu 6,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, mentinandu-se la acelasi nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,5%.
Dobanzile sunt cu 21,5% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, reprezentand 1% din PIB, avandu-se in vedere cumularea datelor de plata a dobanzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.
Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 12,5%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungand la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungand la 1100 lei, de cresterea nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum si de majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si a stimulentului de insertie.
Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.
 Evolutia principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a doua rectificari bugetare pe anul 2018:
 Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, cresterea economica in primul semestru din 2018 a fost de 4,1% comparativ cu semestrul I 2017. In semestrul I s-a realizat o valoare a produsului intern brut de 399,5 miliarde lei, cu 38 miliarde lei peste nivelul din semestrul I 2017, reprezentand o crestere nominala de 10,5%.
 Pe partea ofertei, s-au inregistrat evolutii pozitive in agricultura (6,7%), industrie (4,4%) si servicii (3%), ceea ce arata caracterul sustenabil al cresterii economice, in timp ce valoarea adaugata bruta din constructii s-a diminuat usor (-0,5%). De remarcat majorarea valorii adaugate brute din industrie (4,4%), peste cea a cresterii economice, contributia acestei ramuri la cresterea reala a PIB fiind de 1 punct procentual.
 Cererea interna, cu o contributie la cresterea produsului intern brut de 5,6 procente, s-a bazat, in principal, pe cheltuiala pentru consumul final al gospodariilor, care pe fondul unei inflatii mai ridicate, a unei deteriorari a increderii consumatorilor, dar si a unei politici monetare mai restrictive si-a temperat cresterea manifestata in ultimii 2 ani, majorandu-se cu 5,4% in semestrul I 2018, fata de 7,3% in semestrul I 2017. In cadrul acesteia, cumpararile de marfuri au crescut cu 6,6%.
 Acumularea bruta (formarea bruta de capital) s-a majorat cu 12,7% comparativ cu semestrul I 2017, avand o contributie de 2,7 procente la cresterea reala a PIB. Pe componente, investitiile brute (formarea bruta de capital fix) a avut o contributie negativa de 0,1 puncte procentuale, in timp ce variatia stocurilor a inregistrat o contributie pozitiva de 2,8 procente. Aceasta evolutie a stocurilor este rezultatul tendintei agentilor economici, manifestate incepand cu trimestrul I 2018, de constituire de rezerve pentru a raspunde la cererea pietei.
 Exportul net a inregistrat o contributie negativa de 1,6 procente, ca urmare a faptului ca importul de bunuri si servicii a crescut cu 10,4%, in timp ce exportul de bunuri si servicii a crescut cu 7,5%.
 In primele noua luni ale anului 2018, volumul productiei industriale a crescut cu 4,1%, fata de perioada corespunzatoare a anului anterior. Aceasta s-a datorat, in principal, industriei prelucratoare care a inregistrat o crestere de 5,0%. Sunt de remarcat cresterile semnificative ale productiei de bunuri de capital si intermediare cu 8,7%, respectiv cu 6,2%.
 Exporturile de bunuri s-au majorat cu 9,1% in primele 9 Iuni ale anului 2018. Valoarea expedierilor intra-comunitare de bunuri a crescut cu 10,2%, ponderea exportului destinat statelor UE in total exporturi reprezentand 76,7%. Importurile de bunuri si-au incetinit ritmul de crestere pana la 9,5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 cand majorarea a fost de 11,9%. Valoarea achizitiilor de bunuri provenite din zona UE a fost mai mare cu 8,0% fata de perioada similara a anului precedent, ajungand sa reprezinte 74,8% din importurile romanesti.
 Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde lei, fata de 907,9 miliarde lei cat s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an. In principal, plusul de circa 42 miliarde lei se explica prin diferenta dintre realizarile din semestrul I, indeosebi in ce priveste deflatorul PIB, precum si prin diferenta dintre datele estimate pentru anul 2017 utilizate la elaborarea bugetului si datele statistice publicate de Institutul National de Statistica.
 Inflatia anuala in luna octombrie a atins nivelul minim din acest an de 4,25%, cu 0,78 puncte procentuale mai putin decat in septembrie. In primele 10 luni din 2018 preturile de consum s-au majorat in medie cu 4,89%, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, pe seama cresterii preturilor la marfurile nealimentare (6,66%) si alimentare (3,91%). Cresterea s-a datorat atat depasirii efectului statistic asociat masurilor de relaxare fiscala de la inceputul anului 2017 (reducerea cotei de TVA si eliminarea supraaccizei si a unor taxe nefiscale), cat si datorita majorarii cotatiilor internationale la titei (+40,3% fata de primele 10 luni din 2017), dar si la grupa de energie (+11,3% in primele 10 luni 2018 fata de perioada corespunzatoare din anul anterior). O contributie importanta a avut-o si deprecierea nominala a monedei nationale din primele 10 luni care a fost de 2,1%.
 Necesitatea asigurarii fondurilor in vederea desfasurarii normale a activitatii unor ordonatori principali de credite pana la finele anului;
 Necesitatea alocarii sumelor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, a alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului;
 Necesitatea alocarii fondurilor pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite politistilor;
 Necesitatea asigurarii fondurilor pentru derularea actiunilor si a programelor de sanatate.
 Necesitatea alocarii fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar, pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.
De asemenea, la intocmirea prezentului proiect de act normativ au fost avute in vedere si concluziile Raportului privind situatia economica si bugetara pe primul semestru al anului 2018 precum si opinia Consiliului Fiscal asupra acestora.
Avand in vedere cele de mai sus, pentru reflectarea in buget a influentelor financiare ale masurilor si actiunilor mentionate mai sus se impune rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.
Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:
 riscul ca nepreluarea si neadoptarea in regim de urgenta a masurilor reglementate prin proiectul de act normativ sa aiba ca impact negativ imposibilitatea desfasurarii corespunzatoare a activitatii ordonatorilor principali de credite, care nu isi vor putea indeplini rolul, atributiile si responsabilitatile stabilite prin actele normative de organizare si functionare;
 riscul neasigurarii fondurilor necesare platii drepturilor persoanelor cu handicap, a alocatiilor de stat pentru copii, a indemnizatiilor pentru cresterea copilului;
 riscul neasigurarii fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite politistilor;
 riscul neasigurarii fondurilor pentru derularea actiunilor si a programelor de sanatate;
 riscul neasigurarii fondurilor pentru acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.
In consecinta, toate elementele prezentate mai sus vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata.
Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgenta a prezentului proiect de act normativ.
2. Schimbari preconizate
Modificarea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2018:
Veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 228,9 milioane lei.
Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au inregistrat majorari ale veniturilor sunt: bugetul de stat +831,4 milioane lei, bugetul asigurarilor sociale de stat + 399,8 milioane lei, bugetul asigurarilor pentru somaj +318,8 milioane lei si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate +610,7 milioane lei iar diminuari ale veniturilor s-au inregistrat la bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii -170,6 milioane lei.
Cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 365,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se mentine la nivelul de 2,97% din PIB.
Modificarea veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2018:
a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2018, se majoreaza, pe sold, cu suma de 831,4 milioane lei.
Influentele se reflecta, in principal, pe urmatoarele categorii de venituri:
– Impozit pe profit: +410,0 milioane lei;
– Alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice: -84,3 milioane lei;
– Taxa pe valoarea adaugata: -1.954,4 milioane lei; modificarea se datoreaza evolutiei inregistrata de incasarile veniturilor din TVA comparativ cu programul estimat si din extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru activitati sportive si recreative, servicii de cazare, restaurant si catering conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
– Accize: -1.239,3 milioane lei; modificarea se datoreaza evolutiei inregistrata de incasarile veniturilor din accize comparativ cu programul estimat;
– Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii: +49,3 milioane lei;
– Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati: -240,6 milioane lei;
– Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale: +50,0 milioane lei;
– Alte impozite si taxe fiscale: -71,4 milioane lei;
– Contributii de asigurari sociale: -167,3 milioane lei;
– Venituri nefiscale: +2.361,8 milioane lei, influenta generata in principal de reestimarea veniturilor din dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat cu +1.912,4 milioane lei, ca urmare a centralizarii sumelor repartizate de catre operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din profitul exercitiului financiar al anului 2017 conform Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, din distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate la a”rezultatul reportat” si a”alte rezerve”” conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29/2017 pentru infiintarea Centrului National de Management al Apei Grele;
– Venituri din capital: +51,5 milioane lei;
– Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020: -970,4 milioane lei;
– Alte sume primite de la UE: +2.634,0 milioane lei, sume cheltuite de la bugetul de stat in perioada 2014-2018 eligibile in cadrul programelor operationale POCU (Programul Operational Capital Uman), POR (Programul Operational Regional), POCA (Programul Operational Capacitate Administrativa) si care urmeaza sa fie solicitate de la Comisia Europeana. Estimari realizate de Autoritatile de management care gestioneaza aceste programe operationale impreuna cu beneficiarii care au realizat aceste cheltuieli, respectiv Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei nationale, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2018, se majoreaza, pe sold, cu suma de 1.530,5 milioane lei.
?
Influentele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezinta astfel:
 Cheltuielile de personal se majoreaza cu 66,8 milioane lei;
 Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 148,6 milioane lei;
 Cheltuielile cu dobanzile cresc cu 994,1 milioane lei;
 Cheltuielile cu subventiile se majoreaza cu 73,3 milioane lei;
 Transferurile intre unitati ale administratiei publice se majoreaza cu 272,8 milioane lei;
 Alte transferuri se majoreaza cu 436,5 milioane lei;
 Cheltuielile cu asistenta sociala cresc cu 657,4 milioane lei;
 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminueaza cu 1.538,5 milioane lei;
 Alte cheltuieli se majoreaza cu 36,5 milioane lei;
 Fondurile de rezerva se majoreaza cu 700,0 milioane lei;
 Cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila se diminueaza cu 71,2 milioane lei;
 Cheltuielile de capital scad cu 234,4 milioane lei.
Influentele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezinta astfel:
b1) din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:
 Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale: +2.697,1 milioane lei din care: 1.000,0 milioane lei dobanzi, 671,6 milioane lei pentru contributia Romaniei la bugetul U.E si 700,0 milioane lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului;
 Ministerul Muncii si Justitiei Sociale: +787,0 milioane lei, in principal pentru indemnizatii pentru cresterea copiilor, alocatii de stat pentru copii si drepturi pentru persoane cu handicap;
 Ministerul Sanatatii: +211,5 milioane lei, in principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat in cazul centrelor de permanenta, a unitatilor si compartimentelor de primiri urgente;
 Ministerul Justitiei: +138,5 milioane lei per sold, din care 100,0 milioane lei pentru cheltuieli de personal;
 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: +85,2 milioane per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operational Regional +98,42 milioane lei). S-au identificat economii la cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunurile si serviciile si la cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila;
 Ministerul Afacerilor Interne: +70,6 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuielile de personal si au fost asigurate 116,0 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat.
b2) s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, intre care mentionam, in principal:
 Ministerul Transporturilor: -1.163,4 milioane lei, per sold, propunere avand in vedere gradul de executie a cheltuielilor in principal la obiectivele de investitii in infrastructura de transport finantata de la bugetul de stat (150 milioane lei) si din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020″ (1.000 milioane lei);
 Ministerul Cercetarii si Inovarii: -228,9 milioane lei, reprezentand in principal economii la proiecte cu finantare externa nerambursabila;
 Ministerul Educatiei Nationale: -198,0 milioane lei, reprezentand in principal economii la proiecte cu finantare externa rambursabila si nerambursabila;
 Ministerul Culturii si Identitatii Nationale: -176,8 milioane lei, reprezentand in principal economii la proiecte culturale cu finantare externa rambursabila si nerambursabila;
 Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale: -166,0 milioane lei per sold; s-au identificat economii la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si la cheltuieli de capital;
 Ministerul Fondurilor Europene: -164,9 milioane lei per sold propunerea avand in vedere gradul de executie a cheltuielilor precum si necesarul estimat a se plati pana la finele anului; s-au identificat economii la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si la cheltuieli de capital;
 Ministerul Finantelor Publice: -128,5 milioane lei per sold, propunerea avand in vedere gradul de executie a …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *