Două locuri de muncă la Palatul Copiilor

Palatul Copiilor, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Toplița nr. 20, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante:

• administrator financiar IA studii superioare (contabil la Compartimentul contabilitate al instituției), cu 0.50 normă, pe durată nedeterminată;
• muncitor, cu 0.50 normă, pe durată nedeterminată la filiala Toplița.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de administrator financiar sunt:
  studii superioare în domeniul economic, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor bugetare;
  vechime în domeniul financiar contabil de minimum 2 ani;
  abilități în utilizarea calculatorului și experiență în utilizarea de softuri specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice;
  lucru in echipă, capacitate de consiliere și îndrumare;
  colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice.
 • Condițiile specifice necesare in vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual de muncitor sunt:
  studii medii (școală profesională. învățământ obligatoriu dt 10 clase);
  abilități de comunicare, de relaționare și de lucru în echipă;
  capacitatea de gestionare a timpului și priorităților;
  disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 august 2019, ora 09:00: proba scrisă ;
 • 30 august 2019, ora 12:00: probă practică în utilizarea aplicațiilor informatice specifice contabilității;
 • 30 august 2019, ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la Palatul Copiilor, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Toplița nr. 20, telefonul 0735233373 sau prin e-mail la adresa pcmiercureaciuc@gmail.com

Sursa: Ziar Harghita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *