Până în 8 noiembrie firmele pot cere 200.000 euro fonduri nerambursabile REGIO pentru dezvoltarea microîntreprinderilor

ADR Centru anunță relansarea competiției de proiecte pe prioritatea 2.1 A POR 2014-2020

Începând cu 8 iulie 2019, ora 12.00, firmele cu maxim 9 angajați din Regiunea Centru, cu peste un an de activitate și cu profit din exploatare înregistrat în anul 2018, pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltare și modernizare. Apelul de proiecte pe această prioritate este de tip competitiv și va fi deschis depunerii timp de 4 luni, respectiv până în 8.11.2019, ora 12.00. Această perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme. Bugetul disponibil la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare este de 14,47 milioane euro.

ADR Centru anunță că pot depune cereri de finanțare microîntreprinderile din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita Mureș și Sibiu, ce desfășoară activități conform Listei codurilor CAEN eligibile din Anexa 2 a Ghidului specific 2.1 A din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (mai jos – vezi anexa). În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, iar un proiect trebuie să aibă valoarea minimă eligibilă de 25.000 euro și nu poate solicita mai mult de 200.000 de euro finanțare nerambursabilă (conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016 și prevederilor capitolului 2.7 – Ajutorul de minimis din cadrul Ghidului solicitantului). Conform Ghidului specific, finanțarea solicitată trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cel ce solicită fonduri trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin valoarea eligibilă a investiției se înțelege suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. Aceasta nu coincide cu valoarea totală a proiectului, care poate conține și cheltuieli neeligibile, adică nedecontate prin acest program. Proiectele ce se depun pentru solicitare de fonduri nerambursabile pot să solicite finanțare pentru investiții în lucrări, echipamente, brevete, instrumente de comercializare on-line, dar și altele.

Este unul dintre domeniile de finanțare nerambursabilă care are cea mai bună dinamică. Relansarea acestui domeniu a fost de mult așteptată de către mediul de afaceri, respectiv de către firmele cu maxim 9 angajați din Regiunea Centru. La prima lansare a acestui apel pe domeniul de finanțare 2.1 al Regio 2014-2020, derulat în 2016, din cele aproape 500 de proiecte depuse, au fost aprobate la finanțare 249 de cereri. În această perioadă, 8- 30 iulie 2019, s-au depus deja un număr de 30 de cereri de finanțare și nu au mai rămas decât 3 luni. Pentru o mai bună informare și înțelegere a condițiilor prevăzute în ghidul acestei priorități, dar și a sistemului on-line de depunere MySMIS, am realizat deja întâlniri cu mediul privat și consultanții, dar celor care mai au întrebări, le stăm la dispoziție dacă au nelămuriri, pe e-mail programe@adrcentru.ro, la tel 0358/401.276 sau la sediul ADR Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. După depunerea cererilor, acestea vor parcurge etapele procesului de evaluare și selecție, respectiv conformitatea administrativă și eligibilitatea, evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului și etapa precontractuală. Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele procesului de evaluare, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Procesul se repetă în lunile următoare, scăzându-se pragul de calitate cu câte 5 puncte lunar, până la finalizarea celor 4 luni sau epuizarea sumei alocate la nivel regional. Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte sunt respinse automat.

Puteți consulta prezentările susținute în cadrul seminarelor de informare organizate pe parcursul lunii mai 2019, link:http://regio-adrcentru.ro/microintreprindeeri-mai-prospere/. Mai multe informații, anexele și modelul cererii de finanțare se găsesc pe pagina aferentă programului la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea de Investiții  2.1 sau pe www.inforegio.ro.

ALTE INFORMAȚII UTILE:

Cum se vor selecta proiectele:

 • Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare. Cererile de finanțare depuse în următoarea lună vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate doar dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Ce tipuri de cheltuieli se vor deconta prin program:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului și asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază: construcţii şi instalaţii, dotări, achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

ATENȚIE Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria obiectelor de inventar!

Alte cheltuieli eligibile:

 • Organizare de şantier;
 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
 • Cheltuieli conexe organizării de şantier,
 • Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul a. ”Construcţii şi instalaţii”;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.
 • TVA-ul nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.

Care e perioada de implementare a unui proiect:

Activitățile proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și nu vor depăși data de 31.12.2023. Pe parcursul implementării proiectului, perioada de implementare de după semnarea contractului poate fi extinsă cel mult până la dublul acestei perioade.

Sursa: Ziar Harghita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *